Onze werkwijze

De procedure in 4 stappen

Met een doeltreffende audit toetsen wij of uw VGM-managementsysteem conform is met de VCA-eisen. Hiermee geeft u een duidelijk signaal aan uw klanten, leveranciers en medewerkers dat u begaan bent met hun veiligheid. Hieronder leest u hoe wij te werken gaan en vindt u alle informatie voor een goede voorbereiding op de audit.

1. De offerteaanvraag, gemakkelijk en snel.

Bij de aanvraag voegt u het organigram en de risicoanalyse.

Vraag hier uw offerte aan.

2. De certificatieovereenkomst, heldere afspraken

Onze offerte bevalt u? U ondertekent de overeenkomst die bij de offerte is gevoegd en bezorgt ons volgende documenten:

  • een actueel exemplaar van de documentatie van het VGM-beheersysteem, bijvoorbeeld een handboek en de relevante procedures/instructies;
  • de verslagen van de interne audit en de directiebeoordeling

Na ontvangst van deze documenten contacteren wij u om een datum vast te leggen en bezorgen we u schriftelijk de opdrachtbevestiging, de planning en de aangeduide auditor.

3. De audit, tijd voor actie!

Fase 1: De documentbeoordeling

In deze fase controleren we op basis van de eerder genoemde documenten of uw bedrijf klaar is voor een certificatie. Indien uw organisatie niet aan de minimale eisen voldoet, kan, na overleg, de audit worden uitgesteld tot er voldoende corrigerende maatregelen zijn getroffen en dit maximaal zes maanden na de uitvoering van de controle van de documenten. Er mogen geen openstaande punten meer aanwezig zijn voordat fase 2 start.

Fase 2: De verificatie ter plaatse

In deze fase neemt de auditor interviews af van verschillende personeelsleden. Tijdens deze interviews beoordeelt de auditor het aantoonbaar bewijs van de werking van het systeem. Aan het einde van deze fase licht de auditor de resultaten en eventuele tekortkomingen toe en bespreekt hij het vervolg van de procedure.

Corrigerende maatregelen

Indien er tekortkomingen zijn vastgesteld, moet u corrigerende maatregelen treffen. Om in aanmerking te komen voor certificatie, dienen deze binnen een termijn van 3 maanden aantoonbaar te zijn ingevoerd.

Bijkomend onderzoek

De invoering van de bijkomende maatregelen wordt getoetst in een bijkomend onderzoek. Dat vindt plaats op het kantoor van Normec BTV Audit als er documenten worden beoordeeld, of op de werkplek als de werking van de maatregel in de praktijk moet worden getoetst.

4. Het resultaat: het VCA-certificaat

De auditor legt het verslag met een positief advies voor aan de certificatiecommissie. Bij een positieve beslissing van dit orgaan krijgt u uw certificaat overhandigd.

Het is 3 jaar geldig. Na 3 jaar dient er een hercertificatie-audit uitgevoerd te worden.

5. Tussentijdse audit

Jaarlijks voeren we tussentijdse audits uit waarin we controleren of uw bedrijf nog steeds voldoet aan de normvereisten. Eventuele tekortkomingen die uit deze follow-upaudits komen, moet u binnen een afgesproken termijn rechtzetten.

6. Vooraf aangekondigde audit op korte termijn

In deze gevallen voert Normec BTV Audit op korte termijn een audit uit:

  • bij het behandelen van een klacht tegen een certificatie;
  • bij het opvolgen van een opschorting van een VCA-certificaat;
  • bij een fundamentele wijziging bij de klant.