legaliteit

Voorwaarden logogebruik

Als VCA-gecertificeerd bedrijf mag u dit onder bepaalde voorwaarden via een logo aangeven. Na uw certificatie ontvangt u de logo’s. Het gebruik ervan is onderhevig aan bepaalde regels:

Het NORMEC BTV Audit logo moet steeds vergezeld zijn van de formulering: VCA* of VCA** of VCA-petrochemie “Certified Safety System”.

Het gebruik van het NORMEC BTV Audit logo is toegestaan op briefpapier of voor promotionele activiteiten van de onderneming op voorwaarde dat:

 • de onderneming geen misleidende verklaringen aflegt of toelaat met betrekking tot haar certificatiestatus;
 • certificatiedocumenten of delen ervan niet op een misleidende wijze worden gebruikt of een dergelijk gebruik toelaten;
 • bij schorsing of intrekking van het certificaat alle reclame wordt stopgezet die een verwijzing naar de certificatie bevat (dit conform de NORMEC BTV Audit procedure P100);
 • al het reclamemateriaal wordt aangepast wanneer het toepassingsgebied wordt beperkt;
 • de onderneming niet de indruk wekt dat de certificatie geldt voor activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de certificatie vallen;
 • het logo of de naam van de onderneming ook wordt vermeld, waarbij wordt gelet dat het NORMEC BTV Audit logo niet domineert ten opzichte van de naam/logo van de onderneming;
 • de onderneming zijn certificatie niet gebruikt op een wijze die NORMEC BTV Audit of het certificatiesysteem in diskrediet brengt en die leidt tot verlies van vertrouwen van de markt. De onderneming mag over zijn certificatie geen verklaringen afleggen die door NORMEC BTV Audit als misleidend of niet geoorloofd zouden kunnen worden beschouwd;
 • de onderneming van de certificatie gebruik mag maken om aan te geven dat het managementsysteem in overeenstemming is met de voorschriften/normen. De onderneming mag deze echter niet inzetten om te doen veronderstellen dat een product of dienst door NORMEC BTV Audit zou zijn goedgekeurd;
 • de onderneming bij het verwijzen naar zijn certificatie via communicatiemedia (zoals documenten, brochures, websites of reclame) de eisen van deze instructie naleeft;
 • het logo niet wordt vermeld op certificaten.
 • Het NORMEC BTV Audit logo moet altijd vergezeld zijn van de woorden: VCA* of VCA** of petrochemisch VCA “Certified Safety System”.

Het BELAC-symbool mag voorkomen op informatieve of publicitaire documenten, die gebruikt worden door de houder van een certificaat dat afgeleverd werd door NORMEC BTV Audit, voor zover dit overeenstemt met de activiteiten waarvoor het certificaat geldt.

Het symbool mag slechts worden gebruikt door de houder van een certificaat, dat afgeleverd werd door een geaccrediteerde instelling, als:

 • het eigen logo en/of de benaming van de certificaathouder ook voorkomt op het document, waarbij wordt gelet dat het BELAC-logo niet domineert ten opzichte van de naam/het logo van de onderneming (NORMEC BTV Audit);
 • het wordt gebruikt samen met het logo en/of naam van de geaccrediteerde instelling (NORMEC BTV Audit);
 • het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling (324-QMS), die het certificaat heeft afgeleverd, vermeld wordt onder het symbool van BELAC;
 • de afmetingen kleiner blijven dan de afmetingen van het eigen symbool en het symbool van NORMEC BTV Audit.

Het BELAC-symbool mag niet voorkomen op producten en op volgende documenten:

 • op briefpapier met het briefhoofd van de certificaathouder en dat dient voor algemene doeleinden;
 • op documenten die verband houden met andere activiteiten dan deze die gedekt worden door het afgeleverde certificaat;
 • op certificaten.

Een organisatie die tijdens het certificatieproces elke BELAC-waarnemer weigert, kan niet worden gecertificeerd onder het BELAC-symbool.

 • Is verplicht op VCA-certificaten en diploma’s Basisveiligheid VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA die qua vorm en inhoud aan de regels voldoen zoals gesteld door het UCvD-VCA.
 • Is toegestaan op briefpapier van een VCA-gecertificeerd bedrijf indien overige vermeldingen overeenkomen met scope van certificering en daar niet buiten gaan.
 • Is geoorloofd voor PR-doeleinden van een VCA-gecertificeerd bedrijf, indien en voor zover niet de indruk wordt gewekt dat het logo een bredere scope betreft dan waar het certificaat voor is afgegeven.
 • Is in alle andere gevallen niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van UCvD-VCA.